Veg Pulao / Biryani Recipe-Abhiruchi Masala

ABHIRUCHI-VEG PULAO/BIRYANI MASALA

VEG PULAV

Ingredients needed:

 1. Basmati rice-1kg
 2. Ghee -5 tsp
 3. Onion- 5
 4. Carrot
 5. Cauliflower
 6. Beans
 7. Tomato
 8. Potato
 9. Green peas
 10. Salt
 11. Coriander leaves
 12. Abhiruchi Veg Pulao Masala
 13. Green chilly
 14. Dry grapes & cashew nut.


Preparation method:

Take one bowl and add 5 tsp ghee along with chopped onions fry it until the colour turns to golden brown.
Add 5-6 tsp Abhiruchi veg pulao masala ,chopped vegetables,5 green chillies, mix it properly.
Now take cleaned basmati rice,add 2.5 ltr of water,3 tsp salt & keep for boiling.when the rice is completely boiled(should remove traces of water),add dry grapes &cashew nuts, mix well.
Then garnish it with coriander leaves and keep it out from flame..
Now Abhiruchi veg pulao is ready to serve.-------------------------------------------------------------------------

ªÉeï ¥ÀįÁªï

¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ:

 1. ¨Á¸ÀĪÀÄw CQÌ 1PÉ.f
 2. vÀÄ¥Àà 5ZÀªÀÄZÀ
 3. FgÀĽî 5 PÁågÉmï
 4. PÁ°¥ÀèªÀgï
 5. ©Ã£ïì
 6. mÉƪÉÄmÉÆ
 7. D®ÄUÀqÉØ
 8. ºÀ¹gÀħmÁt,Â
 9. PÉÆvÀÛA§j ¸ÉÆ¥ÀÄà
 10. C©ügÀÄa ªÉeï¥ÀįÁªï ªÀĸÁ® 5-6 ZÀªÀÄZÀ
 11. zÁæQë, UÉÆÃqÀA©

ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À:

MAzÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è vÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ PÀvÀÛj¹zÀ FgÀÄ½î ¸ÉÃj¹ ªÀÄUÀÄa CzÀÄ £À¸ÀÄPÀAzÀÄ §tÚPÉÌ §AzÀUÀ PÀvÀÛj¹zÀ vÀgÀPÁj, ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ CzÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ZÀªÀÄZÀ G¥ÀÄà2 °Ãlgï ¸ÉÃj¹ ¨ÉìĹ £ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ DjzÁUÀ CzÀPÉÌ zÁæQì UÉÆÃqÀA© ¸ÉÃj¹ ZÉ£ÁßV ªÀÄUÀÄa PÉÆaÑzÀ PÉÆvÀÄÛA§j¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß ºÁQ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹.
FUÀ ¤ªÀÄä C©ügÀÄa ªÉeï ¥ÀįÁªï gÉr.

===========================================================

Veg Biriyani

Ingredients needed

 1. Basmati rice-1kg
 2. Ghee-5 tsp
 3. Onion-5
 4. Ginger & garlic-20 gm
 5. Coriander leaves
 6. Green chilly-6(grind it to make a paste)
 7. Salt-1tsp
 8. Chopped vegetables-1kg

Preparation method:

Take one bowl, add 2 litres of water,1 tsp salt,1 kg basmati rice & boil it.
After the rice is completely boiled(should remove traces of water)
Take chopped vegetables along with salt & half boil it, keep aside
Meanwhile, take a clean big bowl & add 5 tsp ghee along with chopped onions, fry it until the colour turns to golden brown.
Add 5-6  tsp abhiruchi veg biryani masala, grinded paste & mix it properly.
Now add half boiled vegetables, tomatoes & keep it on low flame, stir it. After traces of water is removed, keep it out from flame.
Now, Abhiruchi veg biryani is ready to serve.

-------------------------------------------------------------------------

ªÉeï ©jAiÀiÁ¤

¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ

ªÉeï ¥ÀįÁ«UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄAp ¨É¼ÀÄî½î 20UÁæA, ºÀ¹ªÉÄt¸ÀÄ 9   (EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀÄ©âlÄÖPÉƽî)

ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À:-

MAzÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è 4 °Ãlgï ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄ¢¹ CzÀPÉÌ 1 PÉf ¨Á¸ÀĪÀÄw CQÌ ¸ÉÃj¹ ¨ÉìĹ, CzÀÄ ¨ÉAzÁUÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¹zÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ElÄÖPÉƽî, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è vÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß ºÁQ CzÀPÉÌ 5 FgÀÄ½î ¸ÉÃj¹ªÀÄUÀÄa, PÀAzÀħtÚPÉÌ §AzÁUÀ 5-6 ZÀªÀÄZÀ C©ügÀÄa ªÉeï ©jAiÀiÁ¤ ªÀĸÁ® ¸ÉÃj¹.
£ÀAvÀgÀ CgÉ¢lÖ ¥ÉøïÖ, ¨ÉìĹlÖ vÀgÀPÁj , mÉƪÉÄmÉÆ ºÁQ ¸ÀtÚ ¨ÉAQAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄa, ¤ÃgÀÄ DjzÁUÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹.
FUÀ ¤ªÀÄä C©ügÀÄa ªÉeï ©jAiÀiÁ¤ gÉr.    

1 comments:

 1. Thanks for posting the full details,its really a good information
  veg manchurian recipe

  ReplyDelete

 
 • © Abhiruchi-Recipes! 2012-16 | Powered by ForthFocus Group